Πίνακας Μαθημάτων

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” κατανέμονται σε 2 εξάμηνα σπουδών, με 6 μαθήματα ανά εξάμηνο. Στο Χειμερινό Εξάμηνο (1ο) υπάρχουν συνολικά 7 μεταπτυχιακά μαθήματα, 4 υποχρεωτικά και 3 μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 2), ενώ στο Εαρινό Εξάμηνο (2ο) υπάρχουν συνολικά 9 μεταπτυχιακά μαθήματα, 4 υποχρεωτικά και 5 μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 2).

Στoν παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα του ΔΠΜΣ, τα οποία μπορούν να προβληθούν ανά εξάμηνο φοίτησης και ανά τύπο μαθήματος (υποχρεωτικά, επιλογής). Μπορείτε να δείτε την ύλη, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράματα και τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

| | | |