Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Στο ΔΠΜΣ/ΣΚΥΕ δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν ένα σύνολο δώδεκα (12) μαθημάτων εκ των οποίων οκτώ (8) υποχρεωτικών και τεσσάρων (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών (δύο από κάθε εξάμηνο) μαθημάτων. Κάθε μάθημα είναι τρίωρο και αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής ΔΕ ισοδυναμεί σε άλλες 30 μονάδες.

Τα μαθήματα, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εργασίες και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου, έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση. Εφόσον η ΕΔΕ κρίνει απαραίτητο, σύμφωνα με τα άρθρα 7 β&η, δύναται να ζητήσει από τους φοιτητές του ΔΠΜΣ, με βάση το γνωσιακό τους υπόβαθρο, να λάβουν πρόσθετα προπτυχιακά μαθήματα. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει, σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (ΕΔΕ, ΣΕ, Σύγκλητος, ΕΜΠ) και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, που ανήκουν αποκλειστικά στο ΔΠΜΣ/ΣΚΥΕ, θα διδάσκονται εφόσον τα επιλέξουν τουλάχιστον 5 μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ/ΣΚΥΕ. Εφόσον κάποια από αυτά δεν διδαχθούν για δύο συνεχόμενα έτη καταργούνται από τον κατάλογο των μαθημάτων, εκτός αν η ΕΔΕ, μετά από εισήγηση των διδασκόντων, αποφασίσει για τη συνέχισή τους για τα επόμενα δύο έτη, οπότε αν και πάλι δεν διδαχθούν καταργούνται οριστικά. Στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα δύνανται να περιληφθούν, κατόπιν αποφάσεως της ΕΔΕ, και μαθήματα,από άλλα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ, κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων ΕΔΕ, και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να επιλέξει από αυτά μέχρι 2 συνολικά.

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου:

YX1. Τεχνική Γεωλογία Υπογείων Έργων
YX2. Σχεδιασμός Υπογείων Έργων
YX3. Σύγχρονες Ανάγκες στην Υπόγεια Ανάπτυξη
YX4. Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων και Υπογείων Έργων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου σπουδών (επιλέγονται 2):

EX1. Μηχανικός Εξοπλισμός Υπογείων Έργων
EX2. Γεωτεχνική και Γεωφυσική Έρευνα Υπεδάφους
EX3. Οργάνωση και Διαχείριση Υπογείων Έργων

Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου:

YE1. Προχωρημένη Μηχανική Πετρωμάτων
YE2. Όρυξη Υπογείων Έργων
YE3. Γεωτεχνική Παρακολούθηση και Άμεση Υποστήριξη Υπογείων Έργων
YE4. Γεωδαιτική Μεθοδολογία για την Παρακολούθηση και Καθοδήγηση κατά τη Διάνοιξη Υπογείων Έργων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου σπουδών (επιλέγονται 2):

EE1. Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Έργων
EE2. Αστικές Σήραγγες και Σταθμοί Μετρό
EE3. Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
EE4. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Επιφανειακών και Υπογείων Γεωτεχνικών Κατασκευών
EE5. Διαχείριση Κινδύνου σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας Υπογείων Έργων