Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ), η οποία είναι πενταμελής και συγκροτείται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ που προέρχονται από τις τρεις συνεργαζόμενες Σχολές, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης κάθε Σχολής, για διετή θητεία.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εκλέγεται από τα μέλη της ΕΠΣ για διετή θητεία. Προεδρεύει της ΕΠΣ, συντάσσει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της και εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ.  Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» είναι ο Καθηγητής Παύλος Νομικός. Οι διατελέσαντες Διευθυντές του ΔΠΜΣ μπορούν να βρεθούν εδώ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» είναι:

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» παρέχει η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ.

Αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ
 • Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης για απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
 • Απονέμει τα ΔΜΣ με την καθομολόγηση των υποψηφίων, ενώπιον της
 • Κατανέμει τις πιστώσεις
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου
 • Διεξάγει την επιλογή των φοιτητών.
 • Εισηγείται την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ.
 • Ορίζει τον επιβλέποντα (και σε ειδικές περιπτώσεις και τον συνεπιβλέποντα) και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών.
 • Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ και προέρχεται  από την Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ΕΜΠ για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΔΠΜΣ.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συγκαλεί σε συνεδρίαση την ΕΠΣ
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΔΠΜΣ.
 • Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
 • Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στην ΕΠΣ για έγκριση.
 • Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Οι λοιπές λεπτομέρειες λειτουργίας του ΔΠΜΣ καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ ΣΚΥΕ.  Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το ΔΠΜΣ, για το οποίο δεν υπάρχει  πρόβλεψη στον Κανονισμό και στην απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η ΕΠΣ.