Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία είναι επταμελής και απαρτίζεται από πέντε μέλη ΔΕΠ, τα οποία προέρχονται από τις συνεργαζόμενες Σχολές κατόπιν εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση κάθε Σχολής για διετή θητεία. Επίσης στην ΕΔΕ συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους φοιτητές για ετήσια θητεία. Τα μέλη της ΕΔΕ εκλέγουν τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ, ο οποίος οργανώνει τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της ΕΔΕ. Πέρα της ΕΔΕ, υπάρχει επίσης η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) η οποία παρακολουθεί και συντονίζει τη συνολική λειτουργία του. Η ΣΕ απαρτίζεται από πέντε μέλη ΔΕΠ τα οποία έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο ΔΠΜΣ και εκλέγονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. Πρόεδρός της είναι ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ.

Διευθυντής του ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Ανδρέας Μπενάρδος, ενώ Αναπλ. Διεθύντρια έχει εκλεγεί η Καθηγήτρια Βασιλική Γεωργιάννου. Οι διατελέσαντες Δ/ντές του ΔΠΜΣ μπορούν να βρεθούν εδώ.

Τα Μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” είναι::

Οι φοιτητές δεν έχουν εκλέξει εκπροσώπους τους.

 

Τα Μέλη της ΣΕ του ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” είναι:

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» παρέχει η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ.

 

Αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης

Η ΕΔΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες :

 • Εκλέγει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
 • Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ
 • Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης για απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
 • Απονέμει τα ΔΜΣ με την καθομολόγηση των υποψηφίων, ενώπιον της
 • Κατανέμει τις πιστώσεις
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου

Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και συγκεκριμένα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διεξάγει την επιλογή των φοιτητών.
 • Εισηγείται στην ΕΔΕ την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ.
 • Ορίζει τον επιβλέποντα (και σε ειδικές περιπτώσεις και τον συνεπιβλέποντα) και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών.
 • Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και εισηγείται σχετικά στην ΕΔΕ.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ και προέρχεται  από την Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος. Ο Αναπληρωτής διευθυντής προέρχεται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ΕΜΠ για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΔΠΜΣ.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΔΠΜΣ.
 • Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
 • Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στην ΕΔΕ για έγκριση.
 • Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Οι λοιπές λεπτομέρειες λειτουργίας του ΔΠΜΣ καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ ΣΚΥΕ.  Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το ΔΠΜΣ, για το οποίο δεν υπάρχει  πρόβλεψη στον Κανονισμό και στην απόφαση του Πρύτανη, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η ΕΔΕ.