Οι Σχολές Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνεργάζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για την λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” (ΣΚΥΕ), σύμφωνα με την Πρυτανική Απόφαση Επανίδρυσης του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 2819/Β/16.07.2018).

Το τρέχον πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί την συνέχεια του ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” το οποίο ιδρύθηκε το 1998  με τη συνεργασία και συμμετοχή των Σχολών Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών & Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ (ίδρυση: ΦΕΚ 747/Β/24.07.1998, τροποποίηση: ΦΕΚ 3615/Β/31.12.2014).

Αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων υψηλής στάθμης σχετικά με θέματα σχεδιασμού, χωροθέτησης, κατασκευής και λειτουργίας πάσης φύσεως υπογείων έργων, όπως (α) σήραγγες για πολλαπλούς σκοπούς, συγκοινωνιακές, υδραυλικές, ύδρευσης-αποχέτευσης, εργαστηριακών υποδομών, (β) υπόγειους θαλάμους υδροηλεκτικών έργων, αποθήκευσης υλικών και υδρογονανθράκων, προστασίας, κ.α. (γ) φρέατα, (δ) ορυχεία και υπόγεια μεταλλευτικά έργα, (ε) στρατιωτικές εγκαταστάσεις, (στ) υπόγεια ερευνητικά εργαστήρια.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων ώστε να «γεφυρωθεί» το κενό που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων Μηχανικών και άλλων επιστημόνων για την αποτελεσματικότερη κατανόηση και την αφομοίωση της σύγχρονης μελετητικής προσέγγισης και της τεχνολογίας κατασκευής των υπογείων έργων. Ταυτόχρονα, να υποστηρίξει μια νέα γενιά καταρτισμένων επιστημόνων που θα στελεχώσει ιδιωτικές εταιρείες του κλάδου, δημόσιους φορείς, καθώς και ερευνητικούς οργανισμούς για να προάγουν τη χρήση των υπόγειων κατασκευών και υποδομών αλλά και θα προάγουν την επιστήμη και καινοτομία. Τέλος, να στηρίζει τη συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση του υπόγειου χώρου και να ενισχύει τους μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας.

Download (PDF, Unknown)

Στην 20ετή πορεία του το ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” έχει εκπαιδεύσει πάνω από 400 μηχανικούς και έχει αποτελέσει το βασικό σημείο εκπαίδευσης στη χώρα πάνω σε θέματα υπογείων έργων και κατασκευών. Η ανανέωση του προγράμματος σπουδών κρίθηκε αναγκαία ώστε να ενταχθούν νέα μαθήματα και αντικείμενα που αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των γεωτεχνικών κατασκευών και υπογείων έργων.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο «Σχεδιασμό και Κατασκευή Υπογείων Έργων», το οποίο αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), μετά από επιτυχή περάτωση του κύκλου σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Download (PDF, Unknown)