Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Ε.Μ.Π. Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 12 συνολικά μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά), τα οποία διδάσκονται σε δύο (2) εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), καθώς και η εκπόνηση, κατά τη διάρκειας ενός (1) επιπλέον εξαμήνου, και η επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το ΔΠΜΣ παρέχεται δωρεάν, χωρίς την καταβολή διδάκτρων ή τελών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε συναφή εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι υποχρεωτική. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη. Ιδιαίτερα για εργαζόμενους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών υπό το καθεστώς μερικής φοίτησης (part-time), με κατανομή των μαθημάτων σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οδηγού Σπουδών του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων».

Γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας αποφοίτων πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ή τελειοφοίτων) και ειδικότερα:

 • Αποφοίτων των συνεργαζομένων Σχολών του Ε.Μ.Π., (Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών), καθώς και αντίστοιχων Σχολών/Τμημάτων άλλων ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και κατόχων αντιστοίχων και ισοτίμων διπλωμάτων από αναγνωρισμένες Σχολές του εξωτερικού.
 • Αποφοίτων λοιπών Τμημάτων, Διπλωματούχων Μηχανικών άλλων ειδικοτήτων που κατέχουν συναφές δίπλωμα, καθώς και πτυχιούχων Γεωλόγων, εφόσον κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές αντικείμενο ή έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή/και κατασκευής υπογείων έργων (η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα).
 • Τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ (Οκτώβριο 2020).
 • Αποφοίτων άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

Οι αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί επιπρόσθετα η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση ενός αριθμού προπτυχιακών μαθημάτων.

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή τωνμεταπτυχιακών φοιτητών είναι τα παρακάτω:

  • ο γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου,
  • η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
  • η επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και είναι σχετική με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
  • άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ,
  • η ερευνητική ή/και η επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου,
  • oι γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
  • oι γνώσεις πληροφορικής,
  • oι συστατικές επιστολές
  • η προσωπικότητα του υποψηφίου (μέσω συνέντευξης εφόσον απαιτηθεί)
  • η συνολικότερη έκφρασης της επιθυμίας του υποψηφίου να επιλεγεί ως μεταπτυχιακός φοιτητής του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων»

Η ΕΔΕ καθορίζει, με απόφασή της, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, περιλαμβανομένου του επιπέδου γλωσσομάθειας, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων ή συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή. Στην περίπτωση διεξαγωγής συνέντευξης αυτή διεξάγεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ, διδασκόντων στο ΔΠΜΣ, η οποία ορίζεται από την ΕΔΕ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες) το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
 • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (διπλωματούχοι / πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους από τη Σχολή φοίτησής τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του μεταπτυχιακού (τελειόφοιτοι).
 • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (για υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Προπτυχιακών Σπουδών.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της αγγλικής ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών. Για αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται τεκμιρίωση επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας).
 • Δύο συστατικές επιστολές (η υποβολή θα πρέπει να γίνει απ’ ευθείας από τον υπογράφοντα την επιστολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς το email του ΔΠΜΣ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο από τους εργαζόμενους υποψηφίους) ότι θα προσκομίσουν έγγραφη άδεια από τον εργοδότη τους, προκειμένου να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα πρωινά και απογευματινά καθώς και ορισμένες διαλέξεις εκτός του προγράμματος σπουδών και ασκήσεις πεδίου. Η άδεια αυτή θα ζητηθεί εφόσον ο υποψήφιος εργαζόμενος επιλεγεί στο υπόψη μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης. Η υποβολή τους προτιμάται να γίνει μέσα από την φόρμα υποβολής δικαιολογητικών του ΔΠΜΣ.