Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2020-21, για την υποβολή της αίτηση υποψηφιότητάς σας απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • Βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και την επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
 • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (διπλωματούχοι / πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους από τη Σχολή φοίτησής τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του μεταπτυχιακού (τελειόφοιτοι).
 • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (μόνον για υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Προπτυχιακών Σπουδών.
 • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσα ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών. Για αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται τεκμιρίωση επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία.
 • Δύο συστατικές επιστολές (η υποβολή τους θα πρέπει να γίνει απ’ ευθείας από τους υπογράφοντες προς το email του ΔΠΜΣ)

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών προτείνεται να γίνει μέσω της διπλανής φόρμας. Σε περίπτωση προβλήματος, εναλλακτικά, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το email του ΔΠΜΣ.

Με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι συναινούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΔΠΜΣ και το Ε.Μ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR – ΕΕ 2016/679).

  Φόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών  Το * υποδηλώνει υποχρεωτικό πεδίο