Διδάσκoντες: Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγ. (ΜΜΜ), Α. Μπενάρδος, Αν. Καθηγ. (ΜΜΜ)
Εργ.Ασκήσεις:
Α. Μαυρίκος, ΕΔΙΠ

Υπόγεια ανάπτυξη και σύγχρονες πόλεις. Καινοτόμες λύσεις και ειδικές εφαρμογές υπογείων έργων (αποθήκευση αποβλήτων, υδρογονανθράκων, έργα αναψυχής, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, κ.α.). Αξιοποίηση υπεδάφους για την εγκατάσταση βασικών υποδομών. Βασικές προϋποθέσεις και σχεδιαστικές λύσεις. Εφαρμογές και ανάλυση σχεδιασμού υπογείων έργων με τη μεθόδου θαλάμων και στύλων. Εφαρμογές και ανάλυση σχεδιασμού ανάπτυξης μεγάλων υπογείων ανοιγμάτων (caverns). Εφαρμογές και ανάλυση σχεδιασμού ανάπτυξης φρεάτων. Προδιαγραφές διαμόρφωσης και λειτουργίας υπογείων έργων και σχεδιασμός υποστηρικτικών συστημάτων. Ανάλυση και υπολογισμός κόστους κατασκευής υπογείων. Ενσωμάτωση περιβαλλοντικού κόστους και οφέλους στην οικονομική ανάλυση των υπογείων έργων. Συγκριτική αξιολόγηση επιφανειακών και υπογείων τεχνικών έργων. Ανάπτυξη και αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου για την κατασκευή και λειτουργία υπογείων έργων και εγκαταστάσεων. Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών στη βάση χρηματοοικονομικής και κοινωνικο-οικονομικής ανάλυσης.

-
  • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5