Διδάσκοντες: Κ. Λουπασάκης, Καθηγ. (ΜΜΜ), Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγ. (ΠΜ)
Εργ.Ασκήσεις:

Γεωλογία σηράγγων και υπογείων κατασκευών. Η σημασία της λιθοστρωματογραφίας και τεκτονικής στο σχεδιασμό και κατασκευή υπόγειων έργων. Ιδιαίτερα προβλήματα που συνδέονται με τα ρηξιγενή και την πτυχωσιγενή τεκτονική. Διέλευση από περιοχές με τεκτονική ενεργότητα. Γεωτεκτονικές Ενότητες της Ελλάδας και γεωλογικές συνθήκες στου ελληνικού χώρου. Τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των κυριότερων πετρωμάτων. Κατολισθητικά φαινόμενα και υπόγεια έργα. Ταξινόμηση κατολισθητικών φαινομένων σύμφωνα με τον μηχανισμό εκδήλωσής τους. Αίτια πρόκλησης κατολισθήσεων. Υπόγεια νερά, Αλληλεπιδράσεις υπόγειων νερών – υπόγειων έργων. Παρεμβάσεις αντιμετώπισης των υπόγειων νερών στα υπόγεια έργα και μέτρα προστασίας αυτών για τη διατήρηση των υδατικών πόρων. Σχεδιασμός στομίων σηράγγων σε βραχώδεις σχηματισμούς. Τεχνική περιγραφή και μηχανική συμπεριφορά των ασυνεχειών του πετρώματος. Διατμητική αντοχή των ασυνεχειών και του έντονα ρωγματωμένου βράχου. Τύποι αστοχίας βραχωδών πρανών. Προσδιορισμός δυνητικών ολισθήσεων με τη χρήση του δικτύου SCHMIDT. Μέθοδοι ανάλυσης της ευστάθειας στομίων και τεχνητών πρανών με έμφαση στην επίπεδη και σφηνοειδή αστοχία καθώς και στις βραχώδεις καταπτώσεις. Μέτρα προστασίας – ενίσχυσης και διαμόρφωση ασφαλών πρανών στομίων σηράγγων σε βραχώδεις σχηματισμούς. Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης της ευστάθειας πρανών με χρήση προγράμματος Η/Υ. Παραδείγματα σηράγγων και υπογείων έργων από διεθνείς και ελληνικές εμπειρίες. Ασκήσεις μακροσκοπικής αναγνώρισης των πετρωμάτων. Ασκήσεις χρήσης αεροφωτογραφιών στις τεχνικογεωλογικές έρευνες πεδίου. Ασκήσεις τεχνικογεωλογικής χαρτογράφησης και ταξινόμησης βραχόμαζας στο πεδίο. Ασκήσεις σύνταξη γεωλογικών τομών. Στο μάθημα συμπεριλαμβάνεται εκπαιδευτική εκδρομή στην οποία είναι υποχρεωτική η επιτυχής συμμετοχή των φοιτητών του ΔΠΜΣ.

 • Zabura, Q: «Engineering Geology», Elsevier Publishing Co. (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, Γραφείο Καθηγ. Ι. Κουμαντάκη)
 • Legget, R-A. Hathway: «Geology and Engineering», Mc Graw Hill Int. Ed. (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, Γραφείο Καθηγ. Ι. Κουμαντάκη)
 • Attewell, P.B. and I.W. Farmer: «Principles of Engineering Geology», Chapman and Hall (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, Γραφείο Καθηγ. Ι. Κουμαντάκη)
 • Wahlstrom, E.: «Tunnelling in Rock», Elsevier (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, Γραφείο Καθηγ. Ι. Κουμαντάκη)
 • Perry H. Rahn: «Engineering Geology. An Environmental Approach», second edition, Prentice Hall PTR (Eιδική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ.)
 • Ε. Hoek and E.T. Brown: “Underground Excavations in Rock”, E&FN SPON An imprint of Chapman and Hall (Ειδική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ.)
 • Goodman R.E.: «Engineering Geology – Rock in Engineering Construction», John Wiley & Sons, INC. (Ειδική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ.)
 • Blyth, G., de Freitas, M.: «A Geology for Engineering», Edward Arnold and Co., 1984 (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, Γραφείο Καθηγ. Ι. Κουμαντάκη)
 • Μαρίνος, Π.: «Κεφάλαια Τεχνικής Γεωλογίας», Αθήνα, 1993
 • Μαρίνος, Π.: «Γεωλογία Σηράγγων και Υπογείων Έργων», Αθήνα, 1997
 • Κουμαντάκης Ι.: «Κεφάλαια Τεχνικής Γεωλογίας», Αθήνα, 1984
 • Κουμαντάκης Ι.: «Κεφάλαια Υδρογεωλογίας», Αθήνα, 1997
 • Παπαγεωργάκης Ι. – Κουμαντάκης Ι.: «Τεχνική Πετρογραφία», Αθήνα, 1984
 • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5