Διδάσκοντες: Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγ. (ΜΜΜ), Μ. Μενεγάκη, Καθηγ. (ΜΜΜ), Α. Μπενάρδος, Καθηγ. (ΜΜΜ)
Εργ.Ασκήσεις:
Θ. Καραχάλιου, Διδάκτορας, Α.-Σ. Καλλιανιώτης, Διδάκτορας

Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων. Κίνδυνος και επικινδυνότητα. Ατυχήματα και βασικοί κίνδυνοι κατά την κατασκευή και λειτουργία υπογείων έργων (φωτισμός, καταπτώσεις, ποιότητα ατμόσφαιρας, πυρκαγιά, κ.λ.π.). Σχεδιασμός βέλτιστων μέτρων αντιμετώπισης. Διαχείριση του Κινδύνου (Risk Management) κατά την κατασκευή υπογείων έργων. Αποδεκτός κίνδυνος και μεθοδολογία ALARP. Αξιολόγηση και εντοπισμός κινδύνων. Ποιοτικές, ημιποσοτικές και ποσοτικές εκτιμήσεις κινδύνου. Μήτρες αξιολόγησης κινδύνων. Δέντρα συμβάντων. Δέντρα σφαλμάτων. Πιθανολογική μοντελοποίηση (Monte-Carlo). Παραδείγματα εφαρμογής. Σχεδιασμός εκκένωσης υπογείων έργων. Μοντελοποίηση εκκένωσης με χρήση λογισμικού.

-
  • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5