Διδάσκοντες: Ε. Τελειώνη, Λέκτορας (ΑΤΜ), Μ. Τσακίρη Καθηγ. (ΑΤΜ), Γ. Γεωργόπουλος, ε.σ. Λέκτορας (ΑΤΜ)
Εργ.Ασκήσεις:
Α. Μπίθας, ΕΔΙΠ

Αντικείμενο μελέτης (Ποιοι οι στόχοι της μελέτης σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση σε ένα υπόγειο έργο. Ανάλυση της διαχρονικής παρακολούθησης όλων των μετακινήσεων. Οι έννοιες «Απόκλιση», «Ανοχή» και «Αστοχία». Ανάλυση του περιεχόμενου του όρου «Περιορισμένο Πεδίο» και εξειδίκευση του σε θέματα υπογείων έργων. Αναγκαιότητα της ύπαρξης αυτής της μελέτης πριν, κατά και μετά, την διάνοιξη ενός υπόγειου έργου. Συμβολή της μελέτης στην εφαρμοσμένη έρευνα, στα υπόγεια έργα). Ιστορικά στοιχεία (Υπόγεια έργα κατά την αρχαιότητα – Ευπαλίνειο Όρυγμα. Σύγχρονα σημαντικά υπόγεια έργα – σύγχρονες τάσεις). Μετακινήσεις (Στην επιφάνεια, οριζόντιες μετακινήσεις και καθιζήσεις εδάφους, κατασκευών, στομίων. Στο εσωτερικό, κατακόρυφη μετακίνηση κλείδας, ανύψωση ανάστροφου τόξου πυθμένα, σύγκλιση διατομής, παραμόρφωση μετώπου, έλεγχος μετακίνησης αγκυρίου κ.λπ.). Γεωδαιτική μεθοδολογία (Βασικές αρχές της Γεωδαιτικής Μεθοδολογίας. Παρουσίαση των σταδίων της μεθοδολογίας. Προσαρμογή τους κατά τη φάση του σχεδιασμού, της διάνοιξης και στη συνέχεια της λειτουργίας του υπόγειου έργου). Συστήματα αναφοράς (Έννοια, είδη, επιφάνειες αναφοράς κ.λπ.) Γεωδαιτικό δίκτυο ελέγχου μετακινήσεων (Γενικά, έννοια του δικτύου, είδη δικτύων. Χρήση του δικτύου πριν την διάνοιξη κατά τις εργασίες χάραξης. Κατά την διάνοιξη, για τον έλεγχο αστοχιών στην επιφάνεια και στο εσωτερικό του έργου, για τον έλεγχο της διεύθυνσης εκσκαφής κατά την ολομέτωπη (ΤΒΜ) και την σημειακή κοπή, για τον έλεγχο της παραμόρφωσης του μετώπου κατά την σημειακή κοπή, για τον έλεγχο της μετακίνησης των παρειών βαθιάς εκσκαφής (μέθοδος cut - cover), για τον έλεγχο της παραμόρφωσης των στομίων. Μετά την διάνοιξη, για την διαχρονική παρακολούθηση του έργου κατά την λειτουργική διάρκεια ζωής του κ.λπ.) Σχεδιασμός-Βελτιστοποίηση-Ευαισθησία Δικτύου Ελέγχου (Αναφορά στο Πρόγραμμα Ενόργανης Παρακολούθησης ΟΜΟΕ – τεύχος οδικών σηράγγων Άρθρο 11. Προσαρμογή στην παραπάνω οδηγία του δικτύου ελέγχου των μετακινήσεων. Η έννοια της «Κρίσιμης Μετακίνησης» και η επίδραση της στο σχεδιασμό του δικτύου). Ίδρυση δικτύου ελέγχου (Έννοια της «Ζώνης Επιρροής» του έργου. Εγκατάσταση των σημείων ελέγχου μέσα σε αυτή τη ζώνη και των σημείων αναφοράς εκτός αυτής). Μέτρηση στοιχείων- επίλυση δικτύου ελέγχου (Η έννοια της «Μηδενικής ή Πρώτης Φάσης» ή «Φάσης Αναφοράς». Επιλογή των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των διαδοχικών φάσεων μέτρησης των στοιχείων του δικτύου. Όργανα μετρήσεων - Μέθοδοι μετρήσεων – Επεξεργασία μετρήσεων – Επίλυση δικτύου – Στατιστικός έλεγχος λύσης). Ανίχνευση-εντοπισμός μετακίνησης (Επίλυση κατά φάσεις – Προσδιορισμός μεταβολής θέσης – Στατιστικός Έλεγχος – Προσδιορισμός διανύσματος μετακίνησης). Ερμηνεία μετακινήσεων (Συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας για τον έλεγχο και την λήψη μέτρων ασφάλειας του προσωπικού και των μηχανημάτων). Εφαρμογή-θέμα (Σχεδιασμός - Βελτιστοποίηση – Ευαισθησία δικτύου ελέγχου επιφανειακών μετακινήσεων (οριζόντιων και κατακόρυφων) - Ίδρυση του δικτύου ελέγχου στο πεδίο – Μέτρηση των στοιχείων του – Επίλυση του δικτύου κατά την μηδενική φάση - Ανίχνευση – Εντοπισμός Μετακινήσεων κατά την δεύτερη φάση (τα στοιχεία της οποίας θα δίνονται συναρτήσει της πρώτης φάσης λόγω ανεπάρκειας του χρόνου). Επίσκεψη σε εργοτάξιο (Επίσκεψη σε εργοτάξιο υπόγειου έργου. Οι φοιτητές μετά την επίσκεψη στο εργοτάξιο θα συντάξουν τεχνική αναφορά που θα περιλαμβάνει, εκτός των παρουσιαζόμενων κατά την επίσκεψη στοιχείων, και απαντήσεις σε ερωτήματα συναφή με τα τεχνικά θέματα που περιεγράφηκαν στο εργοτάξιο).

-
  • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5