Διδάσκοντες: Δ. Δαμίγος, Καθηγ. (ΜΜΜ), Θ. Μιχαλακόπουλος, Καθηγ. (ΜΜΜ), Α. Μπενάρδος, Καθηγ. (ΜΜΜ)
Εργ.Ασκήσεις:
Μ. Μπασάνου, ΕΔΙΠ, Ε.-Ν. Τσιαβός, ΕΤΕΠ, Ε. Τριάντης ΕΤΕΠ

Εξοπλισμός όρυξης διατρημάτων: Αρχές λειτουργίας, κρουστική και περιστροφική διάτρηση, κοπτικά άκρα και φθορά αυτών, διατρησιμότητα των πετρωμάτων. Εξοπλισμός όρυξης φρεάτων και κεκλιμένων. Εξοπλισμός φόρτωσης: Φορτωτές, εκσκαφείς, φορτωτές υπογείων (LHD). Διαστασιολόγηση εξοπλισμού και υπολογισμοί κύκλου φόρτωσης. Εξοπλισμός μεταφοράς: Αυτοκίνητα υπογείων, ταινιόδρομοι, σιδηροδρομική μεταφορά, ανέλκυση. Διαστασιολόγηση εξοπλισμού και υπολογισμοί κύκλου μεταφοράς. Αερισμός: Υπολογισμός της απαιτούμενης παροχής προς αερισμό δεδομένου υπογείου έργου κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Ροή αέρα εντός των υπογείων έργων. Μέθοδοι επιλύσεως δικτύων αερισμού. Διατάξεις συστημάτων αερισμού. Κύριος και βοηθητικός αερισμός. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση αερισμού σηράγγων και υπογείων έργων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Τύποι, ηλεκτρομηχανολογικά και λοιπά στοιχεία και νόμοι λειτουργίας ανεμιστήρων. Μετρήσεις παραμέτρων αερισμού. Άντληση υδάτων: Διαστασιολόγηση αντλιοστασίου. Αρχές διαχείρισης του εξοπλισμού: Επιλογή, διάταξη, αξιοπιστία, συντήρηση και αντικατάσταση του εξοπλισμού.

-
  • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5