Διδάσκοντες: Π. Νομικός, Καθηγ. (ΜΜΜ)
Εργ.Ασκήσεις:
Γ. Παπαντωνόπουλος, ΕΔΙΠ, Μ. Λοτίδης, Διδάκτορας

Εργαστηριακές δοκιμές σε θλίψη, σε εφελκυσμό, σε άμεση διάτμηση, σε σημειακή φόρτιση. Μη καταστροφικές δοκιμές κρουστικής σφύρας, υπερήχων, ακουστικής εκπομπής. Το φαινόμενο της θραύσης: πειραματικές παρατηρήσεις, αξονική θραύση σε θλίψη, φαινόμενα ψαθυρής θραύσης στις εργαστηριακές δοκιμές, διαδρομή φόρτισης και διαδικασία καταστροφής, τύποι καταστροφής. Προσομοιώματα μικρομηχανικής: ελαστικές σταθερές ετερογενούς πετρώματος, επίδραση των πόρων, θεωρίες ενεργού μέσου, μικρομηχανική της ψαθυρής θραύσης, μοντέλα συνδεδεμένων σωματιδίων. Κριτήρια αστοχίας για το άρρηκτο πέτρωμα: Mohr-Coulomb, Griffith, Hoek-Brown, Johnston, εμπειρικά κριτήρια αστοχίας σε τρεις διαστάσεις. Χαρακτηρισμός και μηχανική συμπεριφορά ασυνεχειών του πετρώματος: περιγραφή, στατιστικά μοντέλα πυκνότητας ασυνεχειών, εφαρμογή στα μέτρα στήριξης, μηχανικές ιδιότητες (δυστροπία, αντοχή, επίδραση της κλίμακας). Ανισοτροπία: παραμορφωσιμότητα και αντοχή ανισότροπου πετρώματος, προσδιορισμός ελαστικών σταθερών, επιλογή μοντέλου για υπολογισμούς, επίδραση της ανισοτροπίας. Παράμετροι μηχανικής συμπεριφοράς της βραχομάζας: επίδραση της κλίμακας, εμπειρικά κριτήρια αστοχίας, δείκτες υφής, παράμετροι αντοχής και παραμορφωσιμότητας, ισοδύναμες παράμετροι κριτηρίων αστοχίας, συμπεριφορά μετά την κορυφαία αντοχή. Διόγκωση των πετρωμάτων: μηχανισμοί, πρότυπες δοκιμές, καταστατικός νόμος, τάσεις και τροπές διόγκωσης σε σήραγγα, σημασία της διόγκωσης, μέτρα αντιμετώπισης. Ιξώδης συμπεριφορά του πετρώματος: ερπυσμός, πρότυπες δοκιμές, μηχανισμοί ερπυσμού, πρότυπα ροϊκής συμπεριφοράς, προσδιορισμός ιξωδοελαστικών σταθερών από δοκιμές. Φυσικό εντατικό πεδίο και μέτρηση των επί τόπου τάσεων.

-
  • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5