Διδάσκοντες: Β. Γεωργιάννου, Καθηγ. (ΠΜ), Π. Νομικός, Καθηγ. (ΜΜΜ)
Εργ.Ασκήσεις:
Ξ. Λιγνός, ΕΔΙΠ, Γ. Παπαντωνόπουλος, ΕΔΙΠ, Π. Γιούτα-Μήτρα, ΕΔΙΠ, Ε.-Μ. Παυλοπούλου, Υ.Δ

Βασικές αρχές της γεωτεχνικής παρακολούθησης. Συμβολή των οργανομετρήσεων στο σχεδιασμό και στην κατασκευή υπογείων έργων και στην κατανόηση των γεωτεχνικών προβλημάτων γενικότερα. Εξελίξεις στην τεχνολογία των συγχρόνων οργάνων μέτρησης. Εγκατάσταση και λειτουργία των οργάνων μέτρησης της πίεσης του νερού των πόρων, των τάσεων στο έδαφος και στο βράχο, των φορτίων και παραμορφώσεων στα δομικά στοιχεία των υπογείων έργων, καθώς και των μετακινήσεων στο έδαφος και στο βράχο. Συλλογή, αξιολόγηση, επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων των οργανομετρήσεων με αναφορά σε σύγχρονα έργα όπως η κατασκευή των σηράγγων του Heathrow Express και της γραμμής Jubilee και ο σταθμός Angel του Λονδίνου, η κατασκευή της Εγνατίας Οδού κ.λπ.. Εισαγωγή στα μέτρα άμεσης στήριξης του πετρώματος και σχετική ορολογία. Εκτίμηση της αποδεκτής διακινδύνευσης. Μηχανική των ηλώσεων. Μηχανική των εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα χαλύβδινων πλαισίων υποστήριξης. Μηχανική της επένδυσης από ινοπλισμένο εκτοξευμένο σκυρόδεμα. Συμπεριφορά των στρωσιγενών πετρωμάτων πέριξ υπογείων ανοιγμάτων πριν και μετά την ρωγμάτωση και μηχανική των εφαρμοζόμενων μέτρων στήριξης. Μηχανική συμπεριφορά μετώπου σήραγγας και μέτρα στήριξης και προστασίας του από οριζόντια και κατακόρυφα φορτία. (Μέρος των ασκήσεων του μαθήματος γίνεται στα Εργαστήρια Θεμελιώσεων και Εδαφομηχανικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ).

-
  • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5