Διδάσκοντες: Θ. Μιχαλακόπουλος, Καθηγ. (ΜΜΜ), Χ. Τσουτρέλης, ε.σ. Καθηγ. (ΜΜΜ)
Εργ.Ασκήσεις:
Μ. Μπασάνου, ΕΔΙΠ, Ε.-Ν. Τσιαβός, ΕΤΕΠ, Ε. Τριάντης ΕΤΕΠ

Εισαγωγή στην εξόρυξη των πετρωμάτων: Εξόρυξη με εκρηκτικές ύλες και μηχανικά μέσα, χαρακτηριστικά του προς εξόρυξη και του εξορυγμένου πετρώματος. Μέρος Α – Εξόρυξη με εκρηκτικές ύλες. Εξόρυξη των πετρωμάτων με εκρηκτικές ύλες: Γενικές αρχές, μηχανισμός της θραύσης του πετρώματος, τεχνολογία και πράξη. Εκρηκτικές ύλες, μέσα έναυσης και πυροδότησης: Εκρηκτικές ύλες και μηχανισμός της έκρηξης, τύποι και ιδιότητες των εκρηκτικών υλών, τύποι μέσων έναυσης-πυροδότησης, γόμωση των διατρημάτων, μεταφορά-αποθήκευση εκρηκτικών υλών, ασφάλεια. Σχεδιασμός ανατινάξεων σε μέτωπα ορθής βαθμίδας. Σχεδιασμός ανατινάξεων σε μέτωπα σήραγγας/στοάς. Μέθοδοι ελεγχόμενης ανατίναξης σε υπόγεια έργα. Επιπτώσεις των ανατινάξεων στον περιβάλλοντα χώρο. Μέρος Β – Εξόρυξη με μηχανικά μέσα. Μηχανές σημειακής κοπής (roadheaders): Μηχανές αξονικού και εγκάρσιου τύπου. Θεωρίες κοπής Merchant, Evans, και Nishimatsu. Ειδική ενέργεια κοπής. Σχεδιασμός κεφαλής. Μοντέλα πρόβλεψης επίδοσης. Μηχανές ολομέτωπης κοπής (ΤΒΜ): TBM βράχου. Θεωρία Paul – Sikarskie. Θεωρίες κοπής Roxborough και Ozdemir. Ειδική ενέργεια κοπής. Σχεδιασμός κεφαλής. Μοντέλα πρόβλεψης επίδοσης. TBM εξισορρόπησης εδαφικής πίεσης (EPB). TBM πολφού (slurry/mixshield). Φθορά κοπτικών άκρων: Μηχανισμοί φθοράς. Εκτίμηση αποξεστικών ιδιοτήτων πετρωμάτων. Εκτίμηση χρόνου ζωής κοπτικών άκρων. Όρυξη σηράγγων με υδραυλική σφύρα: Επιλογή εξοπλισμού και κοπτικών άκρων. Πρόβλεψη επίδοσης. Microtunnelling. Raiseboring. Εργαστηριακές ασκήσεις: Κοπή πετρωμάτων με κοπτικά δίσκου και συρόμενου τύπου. Αποξεστικότητα CERCHAR. Σκληρότητα και δείκτης πλαστικότητας Shore.

-
  • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5