Διδάσκοντες: Ν. Γερόλυμος, Αν.Καθηγ. (ΠΜ), Β. Παπαδόπουλος, ε.σ. Αν.Καθηγ. (ΠΜ)
Εργ.Ασκήσεις:
Κ. Παπαδοπούλου, Διδάκτορας

α) Οι καθιζήσεις λόγω αβαθών σηράγγων και η επιρροή τους επί των κατασκευών επιφανείας: i) Καθιζήσεις σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου, μέθοδοι (ημιεμπειρικές και αναλυτικές) εκτιμήσεως των καμπύλων επιφανειακών καθιζήσεων και οριζοντίων μετατοπίσεων, ii) Όρια επιτρεπόμενων καθιζήσεων δομικών έργων, διεθνής εμπειρία και κανονισμοί. Επιρροή της ακαμψίας των κατασκευών επιφανείας επί των μετατοπίσεων, η μέθοδος ισοδύναμης δοκού κατά Burland, iii) Ακριβέστερες μέθοδοι, υπολογισμός της αλληλεπιδράσεως με αριθμητικές μεθόδους (FEM και σχετικά εδαφικά προσομοιώματα). β) Μεθοδολογία κατασκευής ανοικτών ορυγμάτων για αστικές σήραγγες και σταθμούς μετρό. Αυτοφερόμενα συστήματα αντιστηρίξεως κατακορύφων πρανών εκσκαφής και αντηριδωτές αντιστηρίξεις. Μέθοδοι αντιστηρίξεως με προεντεταμένες αγκυρώσεις: τύποι αγκυρίων, οριακή αντοχή-αντοχή σχεδιασμού αγκυρώσεων κατά DIN 4125 και EC-7 (EN1997-1:8), δοκιμές αγκυρίων, οριακές καταστάσεις αστοχίας (ULS). Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητος (SLS), εκτίμηση των μετατοπίσεων λόγω βαθιών εκσκαφών, εφαρμογή της μεθόδου F.E. Στο πλαίσιο του μαθήματος δίδεται θέμα με εναλλακτική εξέταση λύσεων αντιστηρίξεως ανοικτών εκσκαφών σε έργα σηράγγων.

 • Αναγνωστόπουλος Α., Καββαδάς Μ., Παπαδόπουλος Β., «Σημειώσεις για τον Ευρωκώδικα 7»(EN 1997), Έκδοση Τ.Ε.Ε. (2009).
 • Attawell P.B. and Taylor R.K. (1984), «Ground movements and their effects on structures», Surrey Univ. Press.
 • Clayton C.R.I., Milititsky J. and Woods R.I. (1996), «Earth pressure and earth retaining structures», second edition, Blackie Academic and Professional (Ειδική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ.)
 • European Standard, «Geotechnical Investigation and testing-Testing of geotechnical structures-Part 5: Testing of anchorages», (2005).
 • Franzias J.N. and Potts D.M. (2006), «The response of surface structures to tunnel construction», Proc. of Inst, of Civil Engineers, Geotechnical Engineering, 159: 3-17.
 • Hanna T.H. (1982), «Foundations in Tension», Trans. Tech. Publ. McGraw Hill Book Co.
 • Hsieh P.G. and Ou, C.Y. (1998), «Shape of ground surface settlement profiles caused by excavation», Canadian Geotech. Journal, 35: 1004-1017.
 • International Organization for Standardisation, «Tentative Final Draft of ISO TC 182/SC1, ISO 22477, Geotechnical Investigation and testing-Testing of geotechnical structures- Part 5: Testing of anchorages», (2009).
 • Κουκουτάς Σ. (2015), «Επιτελεστικότητα μηχανών ολομέτωπης διάνοιξης αβαθών σηράγγων», Διδακτορική διατριβή, Σχολή Μ.Μ.Μ., Ε.Μ.Π.
 • Mair R.J. and Taylor R.N. (1997), «Bored Tunneling in Urban Environment», Proceedings 14th International Conference Soils Mechanics and Geotechnical Engineering Vol.4, pp 2353-2385 Hamburg, Balkema Publ.Co.
 • «Model Specification for Tunneling» (1997) by B.T.S. and I.C.E., Thomas Telford, (Ειδική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ.).
 • Potts D.M. and Addenbrooke, T.I. (1997), «A structure’s influence on tunneling-induced ground movements», Proc. Inst. Civil Engineers, Geotech. Engineering, 125: 109-125.
 • Puller M. (1996), «Deep Excavations-Practical Manual», Thomas Telford Publishing, London. Xanthakos P. (1991): «Ground Anchors and Anchored Structures», John Wiley and Sons Publications U.S.A.
 • «World Congress on Tunnels and Metropolises», Sao Paolo-Brazil, April 1998, Balkema Publ.
 • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5