Διδάσκοντες: Ι.-Π. Παντουβάκης, Καθηγ. (ΠΜ)
Εργ.Ασκήσεις:

Επισκόπηση της Διαχείρισης Τεχνικών Έργων ως συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών, πρότυπα διαχείρισης έργων (ISO 21500, PM2, PMI, IPMA, PRINCE), επισκόπηση τεχνικών προγραμματισμού έργων (δικτυωτή ανάλυση, γραμμές ισορροπίας, υπολογισμός κρίσιμης διαδρομής & κρίσιμης ακολουθίας), Χρήση λογισμικού στη ΔΤΕ – Primavera P6, Χρήση του Excel στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (προχωρημένες τεχνικές), βάσεις δεδομένων - σχεδίαση σχεσιακών βάσεων δεδομένων, εφαρμογές πληροφορικής στη διαχείριση τεχνικών έργων (DCC, GIS, διαχείριση εγγράφων & σχεδίων), συστήματα 4D CAD, μέθοδοι στη διαχείριση τεχνικών έργων – εγχειρίδιο έργων (σχέδιο στόχων, ανάλυση περιβάλλοντος, WBS, οργανόγραμμα-RASCI, χρονικός προγραμματισμός, προϋπολογισμός κόστους), κοινωνικές επάρκειες σε έργα και προγράμματα, διοίκηση εργοκεντρικών φορέων.

-
  • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5