Διδάσκοντες: Γ. Μπουκοβάλας, Καθηγ. (ΠΜ), Α. Παπαδημητρίου, Αν. Καθηγ. (ΠΜ)
Εργ. Ασκήσεις: Ι. Τσιάπας, Διδάκτορας

Εισαγωγή στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική. Βασικά στοιχεία σεισμολογίας, με έμφαση στις ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Μετάδοση (σεισμικών) κυμάτων εντός και πλησίον της επιφάνειας του εδάφους. Ταλάντωση απλών συστημάτων με 1 & 2 βαθμού ελευθερίας, ελαστικά φάσματα αποκρίσεως. Σεισμική απόκριση και αστοχία (π.χ. ρευστοποίηση ή δυναμική συνίζηση) εδαφών. Aντισεισμικός σχεδιασμός εδαφικών και βραχωδών πρανών. Αντισεισμικός σχεδιασμός τοίχων αντιστηρίξεως (με και χωρίς μετατόπιση). Αντισεισμικός σχεδιασμός σηράγγων και υπογείων έργων. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται στην Αγγλική Γλώσσα.

-
  • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5