.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΠΜΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)  EE 2016/679

Με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για την εγγραφή στο ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” (ΣΚΥΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ο υποψήφιος δηλώνει ότι συναινεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR –EE 2016/679).

Η ως άνω επεξεργασία γίνεται με σκοπό:

  • Να διαβιβαστούν στα αρμόδια ακαδημαϊκά και διοικητικά όργανα του ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων”και του ΕΜΠ, για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους ή/και για την ακαδημαϊκή διαχείριση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ.
  • Να ενημερώνονται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για τα θέματα σχετικά με την επιλογή τους στο ΔΠΜΣ μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ή και έντυπου ταχυδρομείου ή ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
  • Να δημοσιοποιείται το ονοματεπώνυμο των μεταπτυχιακών φοιτητών στις καταστάσεις αποφοίτων και στους πίνακες Μεταπτυχιακών Εργασιών του ΔΠΜΣ, οι οποίες αναρτώνται στην  ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ή/και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που ελέγχει.

Το ΔΠΜΣ ΣΚΥΕ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς στο πλαίσιο της συγκατάθεσής τους.

Το ΔΠΜΣ ΣΚΥΕ δεν διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων τηρούνται επ΄ αόριστον.

Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να ζητήσει από το ΔΠΜΣ ΣΚΥΕ με έγγραφη αίτησή του στη Γραμματεία τα κάτωθι:

  • Πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας.
  • Διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων.
  • Διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
  • Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
  • Φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο
  • Ανάκληση της συγκατάθεσής του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, επεξεργασία τους θα διακοπεί, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας που έχει γίνει μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

 

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210-6475600) στην περίπτωση που θεωρήσουν ότι παραβιάζονται οι ως άνω όροι επεξεργασίας.