Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς; *

Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρίνεται στους στόχους του μαθήματος; *

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι αξιόλογο, ενδιαφέρον και σας ικανοποίησε; *

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις για το μάθημα καλύπτονται από άλλα διδαχθέντα μαθήματα; *

Η ύλη του μαθήματος παρουσιάζει επικαλύψεις με άλλα διδαχθέντα μαθήματα; *

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων ή περιπτώσεων εφαρμογής; *

Χρησιμοποιούνται κατάλληλα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία; *

Η οργάνωση του μαθήματος (συντονισμός διδασκόντων, διαδοχή θεωρίας-ασκήσεων-εργαστηρίων κ.λπ.) είναι ικανοποιητική; *

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό (σύγγραμμα, σημειώσεις, βιβλιογραφία) υποστηρίζει με επάρκεια τη διδασκαλία; *

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του μαθήματος είναι ικανοποιητικό; *

Το αντικείμενο των ασκήσεων εξυπηρετεί τους στόχους / εμπέδωση του μαθήματος; *

Τα εκπαιδευτικά κείμενα που συνοδεύουν τις ασκήσεις είναι επαρκή; *

Η απαιτούμενη ποσότητα μελέτης / εργασιών είναι: *

(1: μικρή έως 5: υπερβολική)

Η μεταδοτικότητα του διδάσκοντα είναι ικανοποιητική; *

Ι.-Π. Παντουβάκης, Καθηγ. (ΠΜ)

Ο διδάσκων οργανώνει και παρουσιάζει το περιεχόμενο του μαθήματος με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο; *

Ι.-Π. Παντουβάκης, Καθηγ. (ΠΜ)

Ο διδάσκων ενθαρρύνει τους φοιτητές να συμμετέχουν στο μάθημα διατυπώνοντας απορίες και ερωτήσεις; *

Ι.-Π. Παντουβάκης, Καθηγ. (ΠΜ)

Ο τρόπος διδασκαλίας βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης; *

Ι.-Π. Παντουβάκης, Καθηγ. (ΠΜ)

Ο βαθμός συνεργασίας με το διδάσκοντα είναι ικανοποιητικός; *

Ι.-Π. Παντουβάκης, Καθηγ. (ΠΜ)

Ο διδάσκων είναι συνεπής στις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις (προτοιμασία, διόρθωση ασκήσεων, κ.α.); *

Ι.-Π. Παντουβάκης, Καθηγ. (ΠΜ)

Το Επικουρικό διδακτικό προσωπικό Παρακολουθεί, υποστηρίζει και ελέγχει ικανοποιητικά την εκπόνηση των φοιτητικών εργασιών; *

Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις του μαθήματος *

Εάν απαντήσατε 1 ή 2, συμπληρώστε τους κυριότερους λόγους μη τακτικής παρακολούθησης στο τέλος των ερωτήσεων

Ο χρόνος που διαθέτω ανά εβδομάδα επιπλέον των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας για την προετοιμασία και την κατανόηση του μαθήματος είναι (κατά μέσο όρο): *

Φοιτώ στο Εξάμηνο: *

Παρατηρήσεις και σχόλια:

Created with Perfect Survey