Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» (ΣΚΥΕ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Οι σπουδές στο οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Ε.Μ.Π., το οποίο αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΔΠΜΣ παρέχεται δωρεάν, χωρίς την καταβολή διδάκτρων ή τελών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η επίσημη πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας και πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται:

Επίσης αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα “Εγγραφές Φοιτητών” του ιστοχώρου του ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων”.

 

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά), τα οποία διδάσκονται σε δύο (2) εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), καθώς και η εκπόνηση, κατά τη διάρκειας ενός (1) επιπλέον εξαμήνου, και η επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε συναφή εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι υποχρεωτική. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη. Ιδιαίτερα για εργαζόμενους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών υπό το καθεστώς μερικής φοίτησης (part-time), με κατανομή των μαθημάτων σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οδηγού Σπουδών του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, έως και την 30η Ιουνίου 2020. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, το οποίο θα βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησής τους και θα τους ενημερώνει σχετικά με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει. Μετά την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης δεν θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση ή δικαιολογητικό.

Πιο αναλυτικά, η υποβολή της υποψηφιότητας θα γίνεται ηλεκτρονικά (σε μορφή doc ή pdf), κατά προτίμηση, μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής δικαιολογητικών στον ιστοχώρο του ΔΠΜΣ: www.tunnelling.ntua.gr/studies/new_students/ypobolh_dikaiologitikon. Εναλλακτικά, για την αντιμετώπισης όποιας αδυναμίας αποστολής ή άλλου προβλήματος, η υποβολή των δικαιολογητικών θα μπορεί να γίνει (ως συνημμένο αρχείο) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το e-mail της Γραμματείας του ΔΠΜΣ ΣΚΥΕ metaptyhiako@metal.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» στο τηλέφωνο 210 772-2066, καθώς και στο e-mail: metaptyhiako@metal.ntua.gr